سبد خرید

فصل سوم - آکادمی سحاب

فصل ۳ – قسمت 8: هوش جمعی، آینده‌ی خرد

فصل ۳ – قسمت 8: هوش جمعی، آینده‌ی خرد

فصل ۳ – قسمت 7: علوم داده در علوم اعصاب

فصل ۳ – قسمت 7: علوم داده در علوم اعصاب

فصل ۳ – قسمت 6: بازاریابی محتوایی داده محور

فصل ۳ – قسمت 6: بازاریابی محتوایی داده محور

فصل ۳ – قسمت 5: علم داده و علوم سیاسی؛ کمپین‌های انتخاباتی، رسانه‌ها و پیش بینی روندها

فصل ۳ – قسمت 5: علم داده و علوم سیاسی؛ کمپین‌های انتخاباتی، رسانه‌ها و پیش بینی روندها

فصل ۳ – قسمت 4: هوش مصنوعی مسئولیت پذیر

فصل ۳ – قسمت 4: هوش مصنوعی مسئولیت پذیر

فصل 3 - قسمت 3: کاربردهای بینایی ماشین در زندگی توان یابان

فصل 3 - قسمت 3: کاربردهای بینایی ماشین در زندگی توان یابان

فصل 3 - قسمت 2: دانشمند داده یا تحلیلگر داده، به کدام بیشتر نیاز داریم؟

فصل 3 - قسمت 2: دانشمند داده یا تحلیلگر داده، به کدام بیشتر نیاز داریم؟

فصل 3 - قسمت 1: علوم داده در کسب و کارهای پلتفرمی

فصل 3 - قسمت 1: علوم داده در کسب و کارهای پلتفرمی