سبد خرید

فصل دوم - آکادمی سحاب

فصل 2 - قسمت 9: علوم داده برای جامعه

فصل 2 - قسمت 9: علوم داده برای جامعه

فصل 2 - قسمت 8: مسیرهای یادگیری علوم داده در ایران

فصل 2 - قسمت 8: مسیرهای یادگیری علوم داده در ایران

فصل 2 - قسمت 7: اصول راهبری در علوم داده

فصل 2 - قسمت 7: اصول راهبری در علوم داده

فصل 2 - قسمت 6: علوم داده در تحلیل و پیش بینی کسب و کار

فصل 2 - قسمت 6: علوم داده در تحلیل و پیش بینی کسب و کار

فصل 2 - قسمت 5: طراحی و توسعه محصول/خدمت در حوزه سلامت

فصل 2 - قسمت 5: طراحی و توسعه محصول/خدمت در حوزه سلامت

فصل 2 - قسمت 4: هوش مصنوعی در سلامت: فرصت ها و روندها

فصل 2 - قسمت 4: هوش مصنوعی در سلامت: فرصت ها و روندها

فصل 2 - قسمت 3: راه حل های علوم داده در صنعت حمل و نقل و خودرو

فصل 2 - قسمت 3: راه حل های علوم داده در صنعت حمل و نقل و خودرو

فصل 2 - قسمت 2: علوم داده، سلامت و تغذیه

فصل 2 - قسمت 2: علوم داده، سلامت و تغذیه

فصل 2 - قسمت 1: تیم های محصول و تحول به کمک علوم داده

فصل 2 - قسمت 1: تیم های محصول و تحول به کمک علوم داده