سبد خرید

فصل اول - آکادمی سحاب

فصل 1 - قسمت 8: داده‌محور کردن سازمان‌ها از آمریکا تا ایران

فصل 1 - قسمت 8: داده‌محور کردن سازمان‌ها از آمریکا تا ایران

فصل 1 - قسمت 7: اینترنت اشیاء و علوم داده

فصل 1 - قسمت 7: اینترنت اشیاء و علوم داده

فصل 1 - قسمت 6: مدیریت محصول‌های داده‌محور

فصل 1 - قسمت 6: مدیریت محصول‌های داده‌محور

فصل 1 - قسمت 5: استفاده از آنالیز داده در کسب‌وکارهای داخل و خارج از ایران

فصل 1 - قسمت 5: استفاده از آنالیز داده در کسب‌وکارهای داخل و خارج از ایران

فصل 1 - قسمت 4: نجات کسب‌وکارها با هوش مصنوعی، در عصر تکنولوژی

فصل 1 - قسمت 4: نجات کسب‌وکارها با هوش مصنوعی، در عصر تکنولوژی

فصل 1 - قسمت 3: خرده فروشی های آنلاین و داده های مشتریان

فصل 1 - قسمت 3: خرده فروشی های آنلاین و داده های مشتریان

فصل 1 - قسمت 2: علوم داده و هوش مصنوعی

فصل 1 - قسمت 2: علوم داده و هوش مصنوعی

فصل 1 - قسمت 1: علم داده و آینده کسب و کارها

فصل 1 - قسمت 1: علم داده و آینده کسب و کارها