سبد خرید

فصل ششم - آکادمی سحاب

مونا حاتمی - IBM - بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

مونا حاتمی - IBM - بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

مونا حاتمی - IBM - بخش سوم: تکنولوژی های انقلاب صنعتی چهارم (بلاکچین و متاورس و ...)

مونا حاتمی - IBM - بخش سوم: تکنولوژی های انقلاب صنعتی چهارم (بلاکچین و متاورس و ...)

مونا حاتمی - IBM - بخش دوم: الگوریتم های موجود در هوش مصنوعی و زمینه های سرمایه گذاری

مونا حاتمی - IBM - بخش دوم: الگوریتم های موجود در هوش مصنوعی و زمینه های سرمایه گذاری

مونا حاتمی - IBM - بخش اول: داستان شروع و مسیر موفقیت

مونا حاتمی - IBM - بخش اول: داستان شروع و مسیر موفقیت

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش پنجم: راه های ارتباطی برای اپلای کردن و کامیونیتی های ایرانی

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش پنجم: راه های ارتباطی برای اپلای کردن و کامیونیتی های ایرانی

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش سوم: تکنولوژی های انقلاب صنعتی چهارم (بلاکچین و متاورس و ...)

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش سوم: تکنولوژی های انقلاب صنعتی چهارم (بلاکچین و متاورس و ...)

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش دوم: الگوریتم های موجود در هوش مصنوعی و زمینه های سرمایه گذاری

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش دوم: الگوریتم های موجود در هوش مصنوعی و زمینه های سرمایه گذاری

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش اول: داستان شروع و مسیر موفقیت

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش اول: داستان شروع و مسیر موفقیت